حقوق یا دستمزد

از ویکی حقوق

حقوق یا دستمزد پاداشی است که کارمند به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف در اداره دریافت می کند.[۱]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320940