اصول و مفاد سوگند نامه و منشور اخلاقي و اداري كارمندان در دستگاههاي اجراي

از ویکی حقوق

اصول و مفاد سوگند نامه و منشور اخلاقي و اداري كارمندان در دستگاههاي اجرايي

مصوب 1388,10,13

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت بند (ط) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۸۵ /ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ ‏تصويب نمودند:

۱- دستگاههاي اجرايي موظفند در استخدام كارمندان خود، پس از طي مراحل گزينش و در بدو ورود افراد به دستگاه اجرايي، تمهيدات لازم را براي اداي سوگند و امضاي منشور توسط آنان فراهم كرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را ‏در پرونده پرسنلي آنان نگهداري نمايند.

تبصره - براي تمديد قرارداد كارمندان، لزومي به اداي سوگند و امضاي منشور جديد نيست.

۲- ‏ مراسم اداي سوگند و امضاي منشور، در واحدهاي مركزي دستگاههاي اجرايي با حضور معاون ثابت دستگاه (يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و عناوين مشابه) و در واحدهاي استاني با حضور معاون پشتيباني دستگاه استاني (يا عناوين مشابه) برگزار مي گردد.

۳- ‏دستگاههاي اجرايي مي توانند مراسم اداي سوگند براي پذيرفته شدگان را به صورت فردي يا جمعي برگزار كنند.

۴- اگر رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي به هر طريقي قطع گردد، براي ورود مجدد وي به دستگاه مزبور يا ساير دستگاههاي اجرايي مشمول، رعايت ماده (۱) اين آيين نامه ضروري است.

۵- كارمندان دستگاههاي اجرايي موظفند در بدو ورود به خدمت، سوگند زير را ادا كرده و امضاء نمايند:

‏"سوگند نامه"

‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏اكنون كه به عنوان كارمند دستگاه ‏اجرايي در نظام جمهوري اسلامي ايران افتخار خدمتگزاري به مردم عزيز ايران براي من فراهم شده است، در برابر «قرآن مجيد» به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه تمام تلاش خود را براي انجام وظايف شغلي و مسئوليتهاي قانوني به كار گيرم و به حفظ حقوق مردم، پيشرفت نظام اداري و اعتلاي كشور اهتمام نموده و در اين راه وجدان كار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداري، رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و كردار خود قرارداده و ارزشهاي ديني، انساني و اجتماعي و قوانين، مقررات و ضوابط را در انجام فعاليتهاي سازماني و اداري رعايت نمايم و در همه حال به احكام الهي، قانون اساسي، مقررات حاكم و منشور اخلاقي و اد‏اري ‏كارمندان د‏ولت و دستگاه ‏متبوع خود پايبند باشم و تلاش خود را در جهت جلب رضاي خداي متعال و اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه انساني در جامعه و تحقق جامعه اسلامي و ترويج دين و اخلاق، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد محيطي عادلانه در زمينه هاي مادي و معنوي. مهرورزي به بندگان خدا و اعتلاي سطح علمي به كار گيرم و با تقويت روحيه خلاقيت و ابتكار د‏ر تمام زمينه هاي علمي، فني و فرهنگي، همواره ‏سلامت و شادابي و نشاط را در محيط كار ترويج نمايم.

تاريخ

امضا

تبصره - پيروان اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سوگندنامه را با ذكر كتاب آسماني خود قرائت كرده و متن امضا شده توسط آنان با ذكر كتاب آسماني خودشان خواهد بود.

۶- كارمندان موظفند در بدو ورود به خدمت، پس از مطالعه دقيق منشور زير، آن را امضا نمايند:

‏بسمه تعالي

"منشور اخلاقي و اداري كارمندان دولت"

‏اين منشور به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزشهاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نهادينه كردن ابعاد آنها در انديشه و عمل كارمندان دولت تدوين گرديده است. با اطلاع از اينكه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامي تلاش و همت خود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليتهاي اداري بر مبناي باورها و ارزشهاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به كارگبرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي دانم:

الف - اصول حاكم بر منشور

۱- اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت. كارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود، امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار نمايند.

۲- ‏اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بايد بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

۳- اصل شهروند مداري (مردم مداري): هدف غايي از تشكيل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان، ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. كارمندان بايد در گفتار، كردار و نگرشهاي خود عنوان «خدمتگزار مردم» را متجلي سازند. كارمندان متعهد هستند كه در تصميم گيريها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گيرند و امكان دسترسي راحت تر و عام تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.

۴- اصل احترام و اعتماد: كارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوق ها، زيردستان، همكاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.

۵- ‏اصل شفافيت: كارمندان بايد تمامي اطلاعات مربوط به امور و فرآيندهاي جاري دستگاههاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني، مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي آورد.

۶- اصل پاسخگويي: سازمانهاي دولتي براي مردم ايجاد مي شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذي صلاح پاسخگو هستند.

۷- ‏اصل عدم سوءاستفاده از موقعيت شغلي: كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخص يا گروه خاصي استفاده نمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند.

۸- ‏اصل تعهد و وفاداري به سازمان: كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي سازمان تلاش نمايند.

۹- اصل به كارگيري مهارت و تخصص: كارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فرا گرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه اي خويش را براي انجام بهينه فعاليتهاي شغلي و سازماني به كارگيرند.

‏ب - مفاد منشور

۱- ‏انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني

1- 1- به رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم.

1- 2- در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم.

‏1- 3- سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليتهاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در انجام فعاليتهاي اداري و سازماني به كارگيريم.

1- 4- به ايده ها و افكار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي كرد‏ن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش كنيم.

1- 5- براي افزايش بهره وري نظام اداري از طريق افزايش بهره وري حيطه فعاليت خود تلاش كنيم.

1- 6- ‏از امكانات، تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بكوشيم.

1- 7- در انجام فعاليتها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي و غيره تأثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد.

1- 8- روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليتهايمان بدانيم.

1- 9- هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرارداده ‏و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.

۲- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران

2- 1- مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند. تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.

2- 2- به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوپ قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم.

2- 3- در محدوده وظايف شغلي، اطلاعات و راهنماييهاي لازم و مناسب به ارباب رجوع ارايه و در زمينه خدمات، شفاف سازي صورت دهيم.

2- 4- ‏خواسته هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوپ وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به وي ارايه دهيم.

2- 5- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشيم.

2- 6- به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنيم.

2- 7- ‏به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم.

2- 8- سعي كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.

2- 9- روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليتهاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذير باشيم.

2- 10- روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نماييم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهيم.

2- 11- ‏دانش، تجربه و توانمنديهاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده و در ارتقاء توانمنديهاي آنان كوشا باشيم.

2- 12- تا حد ممكن در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز نماييم.

اينجانب ......... موارد فوق را با دقت مطالعه كرده و آنها را قبول ‏مي نمايم و تمامي تلاش و توان خود را براي برآورده كردن آنها به كار خواهم برد. توفيق در عمل به اين منشور را از خداوند متعال خواستارم.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور