حال غیبت موجه

از ویکی حقوق

حالت غیبت موجه [۱]هرچند به طور خاص در قانون مدیریت خدمات کشوی اشاره نشده است، اما وضعیت مستخدمی است که به علل خارج از حدود و اختیار خود نتوانسته است در محل غیبت حاضر شود و این عذر موجه اوست.[۲]

منابع

  1. ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402504