قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت

از ویکی حقوق

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت در سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.2.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.