ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق

اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حكم قانون و يا مرجع قضائي نمي باشد. كارگروه راهبري سامانه مؤديان مكلف است امكان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم كند: الف - در مورد دستگاههاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد. ب - در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود كه متقاضي به ‌منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مكلف است درخواست مكتوب خود را كه در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفي ‌نامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراكز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه كند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به‌ صورت داده‌ هاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد. تبصره ۱- سازمان مكلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام كند. تبصره ۲- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاقي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ مي ‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي گردد.