ماده ۲۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق

نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه‌ هاي موضوع اين قانون طبق احكام قانون ماليات ‌هاي مستقيم خواهد بود.