اعتبار مالیاتی

اعتبار مالیاتی مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.[۱]

منابع