تصویب‌نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی

تصویب نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره158795/ت38856ک مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1ـ پستهای سازمانی (شغل) دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی در اجرای ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهندبود.

2ـ شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است:

الف ـ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب ـ محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی.

ج ـ حساسیت شغل (پست).

د ـ عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.

3ـ پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمانهای مستقل تحت نظر رییس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداریها

که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

تبصره1ـ پستهای خدماتی موضوع مصوبه شماره46/14 مورخ31/1/1379 شورای‌عالی اداری و پستهای (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند. سایر پستهای واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

تبصره2ـ پستهای سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

تبصره3ـ دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند تا نسبت به اینگونه پستها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.

4ـ درباره پستهای سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پستهای مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شوند.

ب ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده (5) تصویب‌نامه شماره262773/ت43911ک مورخ27/12/1388 باشد (نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان)، تمامی پستهای (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می‌گردند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

5 ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.

6 ـ دستگاههای اجرایی موظفند براساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کنند.

این تصـویب‌نامه در تاریخ 8/7/1389 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی