رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آثار صدور قرار رد شکایت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آثار صدور قرار رد شکایت: صدور قرار رد شکایت مانع از طرح مجدد شکایت نمی باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۸۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآثار صدور قرار رد شکایت
قاضیآزادی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه سابقا به موضوع خواسته شاکی در پرونده کلاسه ... رسیدگی گردیده و منجر به صدور دادنامه به شماره ... مورخ ... شده، لذا مستندا به بند ث ذیل ماده ۵۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره مطابق مفاد ماده ۶۵ از قانون فوق البیان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه دلالت به بند ث ماده ۵۳ فقط موضوعاتی که نسبت به آنها قبلا رسیدگی شده و حکم قطعی اصدار یافته مشمول اعتبار امر مختومه می گردد و چون در مانحن فیه در خصوص شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۳ مورخ ۹۱/۷/۲۵ قرار رد شکایت اصدار یافته و قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم تلقی نمی گردد، بنابراین دادنامه معترض عنه که منتهی به صدور قرار رد شکایت به لحاظ شمول اعتبار امر مختوم گردیده، منطبق با مقررات نبوده و مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض قرار معترض عنه، موضوع جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی