رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن قواعد مربوط به اخذ پروانه ساخت بنا

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن قواعد مربوط به اخذ پروانه ساخت بنا: قواعد مربوط به ساخت بنا و اخذ پروانه ساختمان، جزو قواعد آمره بوده و صدور پروانه یا مجوز ساختمانی از سوی هر مرجعی غیر از شهرداری، نیازمند مستند قانونی است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۱۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآمره بودن قواعد مربوط به اخذ پروانه ساخت بنا
قاضیاردلان
سالاری
سیدحسین بهرامی
عرفان
اشراقی
شریعت فر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض و ابطال رأی کمسیون بدوی به شماره ... مورخه ... ماده صد شهرداری که قطعی شده، با عنایت به لایحه جوابیه طرف شکایت که بیان نموده مالک پلاک ثبتی ... بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به تخلفات عدیده که بالغ بر ... متر مربع احداث زیر زمین تجاری و... مترمربع احداث زیر زمین تجاری ( ۲-) و احداث تجاری به متراژ ... متر در طبقه همکف و ... متر در طبقه اول و ... متر در طبقه دوم و ... متر در طبقه سوم و ... متر در طبقه چهارم و ... متر در طبقه پنجم و ... متر در طبقه ششم الی دهم نموده است که شهرداری به لحاظ محرز بودن تخلفات و در اجرای مقررات ماده صد، فرم خلاف ساختمانی با قید توضیحات لازم فنی تنظیم و پس از ابلاغ به شاکی و عدم ارائه دلیل و مدرک مثبت دال بر اخذ مجوز از سوی مالک درکمسیون طرح و رأی به رفع خلاف صادرگردیده، نظر به اینکه شاکی بیان نموده با موافقت بنیاد مستضعفان مبادرت به احداث بنا نموده، نظر به اینکه مرجع صدور جواز یا پروانه ساختمانی شهرداری بوده و با توجه به اینکه شاکی دلیلی بر اینکه رأی صادره برخلاف مقررات باشد ارائه نداده، فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اردلان سالاری بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به این که اولا اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی به شماره ملک ... و ... دلالت بر واقع شدن اراضی در شهرستان کرج دارد و کاربری اراضی مزروعی می باشد و هیچگونه مدارک و مستند قانونی دال بر تغییر کاربری اراضی مذکور در مراجع ذیصلاح قانونی ارائه نگردیده است، ثانیا هیچگونه مجوز و مستند قانونی مبنی بر اینکه شرکت عمران و آبادانی کیان مهر (شهرک ساز کیان مهر) جانشین شهرداری در اعطای مجوز ساخت و صدور پروانه گردیده باشد، ارائه نگردیده است، ثالثا وکیل شاکی مدعی گردیده شهرک کیان مهر (محل احداث بنا) در زمان احداث بنا خارج از محدوده قانونی شهر بوده در حالی که بر این ادعای خود دلیل قانونی ارائه ننموده و با فرض واقع شدن در خارج از محدوده نیز نمی تواند از شمول ماده صد قانون شهرداری خارج باشد، زیرا به موجب قانون مرقوم، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند، رابعا وجود توافق فیمابین مالک و شرکت عمران و آبادانی کیان مهر نمی تواند توجیهی به عدم رعایت قواعد آمره ساخت بنا بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح قانونی باشد و متن دادخواست تقدیمی حکایت از اقرار به وقوع تخلف دارد، خامساآ احداث بنا در اراضی با کاربری زراعی نیاز به تغییر کاربری در مراجع قانونی مربوطه دارد و دلیلی مبنی بر طی مراحل قانونی مبنی بر تغییر کاربری و سپس احداث بنا ارائه نگردیده است، لذا بنا به مراتب مرقوم، رأی صادره از ناحیه شعبه ۲۹ بدوی دیوان به شماره دادنامه ۰۱۴۱۶ مورخ ۲۹/۵/۹۰ موضوع پرونده ... خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و وقوع اشتباه بین قانونی در صدور دادنامه مذکور احراز نمی گردد و موجبی جهت اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تأیید دادنامه موصوف، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی عرفان شریعت فر