رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات رسیدگی به تخلفات اداری: قواعد مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، آمره بوده و اخذ تعهد کتبی از کارمند متخلف مبنی بر پذیرش مجازات بدون ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، نافی قاعده مذکور است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۱۹۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۱۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآمره بودن مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
قاضیآزادی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [در خصوص تقاضای اعاده به کار] و دفاعیات خوانده [شهرداری] به شرح لایحه دفاعیه و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به این که شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشهود نیست، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ج. با وکالت خانم ف. نسبت به رأی شماره ۱۴۹۷-۸/۷/۹۲ صادره از شعبه بیست و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک منضمه و رأی معترض عنه و سابقه مربوطه و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده؛ نظر به این که مطابق اسناد مضبوط در سابقه [رأی هیات تشخیص اداره کار مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ در پرونده شماره ... مبنی بر شمول قوانین خاص استخدامی در مورد آقای ج. و صدور قرار عدم صلاحیت] و پذیرش این نکته از سوی تجدیدنظرخوانده در لابلای مکاتبات و نامه های صادره مضبوط در سابقه من جمله نامه شماره ... و ... و ... و ... و اخذ تعهد نامه مورخ ... ثبت شده در دفتر شهرداری به شماره ... و نامه شماره ... مبنی بر قطع رابطه کاری که همگی حکایت از وجود رابطه استخدام موقت می نماید و نامبرده، تحت شمول بند ب ماد ۲ آیین نامه استخدام شهرداری ها بوده است، در نتیجه در صورت بروز تخلف از ناحیه مستخدم، قانون رسیدگی به تخلفات اداری حاکم بوده است و بدون اتخاذ هرگونه تصمیم فردی می بایست به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می گردید و تعیین مجازات برای کارمند متخلف از اختیارات قانونی هیأت های مذکور است و ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر این که مستخدم کتبا برای مجازات بدوی اختیار داده است، مسموع نیست. در نتیجه، قطع رابطه کار قبل از اتمام مدت قرارداد و بدون مراعات قوانین و مقررات مربوط به مشمولین مقررات خاص استخدامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی بوده، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، رأی معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی