رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ تخلفات انتسابی به کارمند ازسوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ تخلفات انتسابی به کارمند ازسوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری: موارد اتهام تخلفات انتسابی به کارمند از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری؛ مانند ترک خدمت در خلال ساعات اداری و یا عدم رعایت شئونات اسلامی، جهت رعایت مهلت قانونی دفاع کارمند ظرف ده روز باید به صورت دقیق و با ذکر مصادیق به وی ابلاغ گردد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعابلاغ تخلفات انتسابی به کارمند ازسوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
قاضیمحمدرضا دلاوری
حمیدرضاشریعت فر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اهالی روستا و شورای اسلامی روستا و حمایت خود را از نامبرده بطور کتبی اعلام کرده اند و هیأت دلیل و مدرکی بر نارضایتی اهالی و شورای اسلامی محل ارائه نکرده است، ثانیا مطابق مفاد ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت موظف است موارد اتهام انتسابی را بطور کتبی بر کارمند ابلاغ تا بتواند در مهلت قانونی ده روز از خود دفاع نماید که ملاحظه می شود در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ دارد و مصادیق شخصی نیست، به عنوان مثال ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری در چه روزهایی و در چه ساعتی بوده است و نیز منظور از عدم رعایت شئون اسلامی چیست و دیگر موارد مذکور که نیاز بر بررسی و تحقیقات بیشتری است و از طرف دیگر با توجه به سوابق خدمتی وی رعایت مفاد ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در حق وی نشده است. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره مذکور صادره از شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ به تجدیدنظر خواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دلاوری شریعت فر