رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اشتباه کارشناس دانشگاه بر فارغ التحصیلی دانشجو

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اشتباه کارشناس دانشگاه بر فارغ التحصیلی دانشجو: عدم موافقت با فراغت از تحصیل به استناد عدم رعایت دروس پیشنیاز که ناشی از اشتباه کارشناسان دانشگاه بوده، برخلاف حقوق مکتسب و انتظار مشروع دانشجویان است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر اشتباه کارشناس دانشگاه بر فارغ التحصیلی دانشجو
قاضیآشورلو
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این که از وظایف دانشجو رعایت پیش نیاز دروس و سقف تعداد واحد می باشد و این که کارشناس مربوطه سهل انگاری نموده یا خیر، تأثیری در گذراندن واحدهای موظفی ندارد و جهت فارغ التحصیلی می بایست مطابق لیست دروس ارائه شده درس مذکور ( شیمی و فیزیک پیشرفته) را با نمره قبولی گذرانده باشد و شاکی، دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی مبنی بر گذراندن دروس مزبور باشد ارائه ننموده است. علیهذا به استناد مراتب مزبور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شکایت وی موجه نیست و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که به دلالت بخشنامه شماره ۷۷۴۹ مورخ ۱۲/۲/۸۸ معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور به دلیل این که تعدادی از دانشجویان بر اساس اشتباه و عدم دقت کارشناسان مراکز، دروس پیش نیاز و هم نیاز را رعایت نکرده و دچار مشکل شده اند، از نیمسال پاییز ۸۶-۸۵ لغایت بهار ۸۸/۸۷ به مدت سه نیمسال عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز بلامانع است و از نیمسال اول ۸۹-۸۸ موارد مذکور و رعایت پیش نیاز و هم نیاز لازم الاجراست و با توجه به اینکه به دلالت مفاد نامه شماره ... مورخ ... سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ابهر، تجدیدنظرخواه از مشمولین بخشنامه فوق بوده و تمام واحدهای نظری را تا پایان نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با موفقیت گذرانده است و از پایان نامه خود نیز دفاع کرده و عدم موافقت با فراغت از تحصیل وی صرفا به دلیل عدم رعایت دروس پیش نیاز آن هم به دلیل اشتباه و عدم دقت کارشناسان دانشگاه، برخلاف حقوق مکتسب و انتظار مشروع نامبرده بوده و لذا ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته و با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و أیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت نامبرده مبنی بر صدور گواهینامه فارغ التحصیلی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی