رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور قرار منع پیگرد دادگاه کیفری بر بازگشت به کار مستخدم متخلف

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور قرار منع پیگرد دادگاه کیفری بر بازگشت به کار مستخدم متخلف: صدور قرار منع پیگرد از سوی دادگاه کیفری در خصوص اخذ رشوه کارمند، فی نفسه موجب نقض رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج وی از دستگاه مربوطه نمی شود.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۴۳۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۴۳۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر صدور قرار منع پیگرد دادگاه کیفری بر بازگشت به کار مستخدم متخلف
قاضیعلیقلی فرح پور
محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب واقع شده و به همین سبب از خدمت در ناجا معاف گردیده است و صدور قرار منع پیگرد در خصوص اتهام انتسابی نیز مطابق آرای وحدت رویه شماره ۹۸-۷۲/۱/۱۷*) و ۱۹۲-۸۷/۵/۲۶**) دیوان عدالت اداری فی نفسه موجب نقض رای بر اخراج شاکی نمی شود. مگر اینکه دلیل یا جهت دیگری بر مخدوش بودن تصمیم هیات رسیدگی کننده تخلف ایشان ارائه گردد که در مانحن فیه چنین دلیلی ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی به نظر بلاوجه بوده حکم به ردشکایت ایشان صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری - خلیل زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرحپور محمدی