رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر طلاق زوجه بیمه شده متوفی از همسر دوم بر دریافت مستمری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر طلاق زوجه بیمه شده متوفی از همسر دوم بر دریافت مستمری: ازدواج مجدد همسر بیمه شده متوفی و طلاق وی از همسر دوم، مانع دریافت حقوق مستمری همسر اول نیست.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۴۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر طلاق زوجه بیمه شده متوفی از همسر دوم بر دریافت مستمری
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمد ساریخانی
چاووشی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه، مبنی بر الزام خواندگان به برقراری مستمری، هر چند خوانده اعلام داشته مستمری شاکی به علت ازدواج مجدد قطع گردیده و بعد از جدا شدن چون شوهر دوم هنوز فوت ننموده و در قید حیات است پس، از واجدین شرایط جهت برقراری مستمری نمی باشد؛ با عنایت به مفاد بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن، شاکی واجد شرایط قانونی می باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ساریخانی - دلاوری