رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام بلاتکلیفی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام بلاتکلیفی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت: ایام بلاتکلیفی مشمولین قانون متعهدین به خدمت به وزارت آموزش و پرورش، پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال جزو سنوات خدمتی محسوب می گردد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۲۷۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۲۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۰۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام بلاتکلیفی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت
قاضیعلیپورمهدی
غلامعلی آریافر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی احتساب ایام بلاتکلیفی وی پس از فراغت از تحصیل(در تاریخ ۷۶/۳/۳۱ ) تا زمان اشتغال (درتاریخ ۷۷/۷/۱)جزو سنوات خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای مربوط است. از آنجا که حسب اوراق و محتویات پرونده، از جمله مدارک فارغ التحصیلی و تعهد نامه ثبتی ابرازی شاکی، وی از مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ است که به موجب آرای وحدت رویه ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۶ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت آموزش و پرورش برای احتساب ایام بلاتکلفی و پرداخت حقوق و مزایای این مدت دارای تکلیف قانونی است، فلذا مستندا به آرای وحدت رویه فوق الذکر و نیز مواد ۱۱،۱۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی به شرح صدرالذکر صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری - رفیعی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده نسبت به دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۹۳۴۴ صادره از شعبه دوم بدوی که بموجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه از سوی تجدیدنظر خواه دلیل موثری که اساس رأی تجدیدنظر خواسته را مخدوش نماید ابراز نشده از لحاظ رعایت موازین شکلی اقدام مغایر قانون بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مشهود نیست. لذا به استناد مواد ۶۵ ،۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

آریافر پورمهدی