رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حضور در جبهه به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حضور در جبهه به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت: ایام حضور در جبهه در صورتی به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود که بیمه شده در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در جبهه باشد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۴۶۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۴۶۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب حضور در جبهه به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت
قاضیعلی عزیزی
محمدرضا دلاوری
محمدرضا شجاعی نوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه قانونگذار صرفا در صورتی ایام خدمت در جبهه را به عنوان سابقه سخت و زیان آور محسوب نموده که در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شده و حال آنکه شاکی در طول ایام بیمه پردازی در کارهای سخت و زیان آور اشتغال نداشته و از شمول ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار خارج می باشد، فلذا شکایت شاکی درخور پذیرش نبوده، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

محمدرضا شجاعی نوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری - علی عزیزی