رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمه

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمه: مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون، جزء سابقه پرداخت حق بیمه ایشان محسوب می گردد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۳۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمه
قاضیمنیژه اسکندری
علی اصغرجعفری ورامینی
سیدحسین بهرامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت و خواسته آقای ج. ح. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی کردستان، مبنی بر اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و احتساب ۲ سال خدمت نظام وظیفه نامبرده جزء سابقه پرداخت حق بیمه، با توجه به مقررات ماده مزبور که مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی را پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول قانون مذکور، جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور نموده، شاکی نیز طبق محتویات پرونده و مستندات پیوست آن، واجد شرایط مندرج در ماده ۹۵ قانون مذکور بوده و دفاعیات سازمان مبنی بر اینکه با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه بعدی آن، نحوه محاسبه خدمت وظیفه به عنوان سابقه، موکول به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده از سوی شاکی می باشد، با توجه به رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره ۱۱۳۰-۱۳۸۶/۱۰/۲، غیر موجه تشخیص، ضمن رد دفاعیات مذکور، با اعلام عدم شمول تبصره اصلاحی فوق الاشعار نسبت به شاکی و افراد مشابه وی، و اینکه اثر قانون نسبت به آینده است و شاکی قبل از تصویب اصلاحیه، مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی شده و داری حق مکتسب است، مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به انجام خواسته بر اساس مقررات فوق الاشعار، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به ماده ۹۵ قانون مارالذکر می باشد.

رییس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی شعبه بدوی گردد، از ناحیه تجدید نظرخواه ابراز نگردیده و چون رأی معترض عنه منطبق با مقررات صادر گردیده است، مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رأی معترض عنه عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

علی اصغرجعفری ورامینی - منیژه اسکندری