رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت: دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت احتساب نمی شود.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۱۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت
قاضیمهدوی
حسینی طباطبائی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

خواسته شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای احتساب مدت ۸ ماه و ۱۰ روز اشتغال قبل از استخدام رسمی جزو سابقه سنواتی خدمت می باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه پاسخ واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به اینکه به دلالت نامه شماره ... مورخ ۹۱/۵/۱۸ معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه، اشتغال مشارالیها از تاریخ ۷۱/۱/۱۴ لغایت ۷۱/۹/۴ جزئی از دوره آموزش دو ساله بهورزی بوده و با توجه به اینکه در مقررات موضوعه الزامی در خصوص احتساب دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت ملاحظه نمی گردد بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ قطعی است.

رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی حسینی طباطبائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.خ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹-۹۱/۹/۲۷ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری در کلاسه ...صرفنظر از صحت و سقم دعوای شاکیه و مدارک ابرازی نظر به اینکه دادنامه مارالاشاره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و به صورت قطعی صادر شده است و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است و لذا تقاضای تجدیدنظر خواه فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به ماده ۷ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی