رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات معلمان حق التدریس

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات معلمان حق التدریس: سنوات خدمتی معلمان حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات اعلامی در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی می باشند، به عنوان سابقه خدمت دولتی لحاظ می شود.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات معلمان حق التدریس
قاضیمحمدرضا دلاوری
نبی اله کرمی
پیریایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، در صورتی که خدمت کارمند به صورت تمام وقت بوده و از محل بودجه دولتی حقوق دریافت می کرده است، یعنی محل خدمت نامبرده در دستگاه دولتی باشد و از طرفی برابر با آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشوری، به ویژه مواد ۱ و ۲ و دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آئین نامه یاد شده، خدمت تمام وقت دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس، برابر ۲۴ ساعت در هفته و معلمان مقطع ابتدایی، ۲۸ ساعت در هفته اعلام شده است. بنابراین معلمین حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات اعلامی در مقررات یاد شده را دارا می باشند، مشمول آنها خواهند بود. بدیهی است ایام تعطیلات نوروزی و تابستان که در آن خدمتی ارائه نشده است، از این امر مستثنی هستند. بنابر تمامی مراتب پیشگفت، چون شاکی پرونده، دارای شرایط موصوف می باشد، حکم به ورود شکایت در حد اعمال مقررات مذکور در حق وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سیزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

کرمی - دلاوری