رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی: احداث هر گونه بنای مسکونی در اراضی کشاورزی، پیش از تغییر کاربری ممنوع است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۱۸۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۱۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی
قاضیمرتضی عاشوری
حبیب اله محمدی
مرتضی فردی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در مورد درخواست شاکی بشرح فوق الذکر مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون [ماده صد شهرداری] که متضمن است به تخریب ۳۲۵ مترمربع بنای مسکونی بدون مجوز در منطقه شهر دیزیچه در اراضی کشاورزی با توجه به مدلول صریح رای هیات عمومی به شماره ۴۹ ۱۳۸۸/۲/۶ که اشعار داشته است احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد و از طرفی نامه شماره ۳۰ /۸۱۳۴- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ جهاد کشاورزی نیز دلالت بر آن داشته هیچ گونه مجوز تغییر کاربری در خصوص احداث بنا صادر نشده است، علیهذا مستندا به ماده ۶۳ ق.ت.د.ع.ا حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

مرتضی فردی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بنای احداث شده [که] خارج از حوزه مسکونی در کاربری زراعی و خارج از محدوده شهر صورت پذیرفته است، مغایر قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها می باشد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حبیب اله محمدی