رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز تکلیف دستگاههای دولتی و شهرداری ها در تملک املاک واقع در طرح

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز تکلیف دستگاههای دولتی و شهرداری ها در تملک املاک واقع در طرح: تکلیف دستگاههای دولتی و شهرداری ها برای تملک املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها زمانی محرز می گردد که علاوه بر وجود طرح عمرانی، ضرورت وجود آن نیز به تائید عالی ترین مقام مربوطه رسیده باشد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۸۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحراز تکلیف دستگاههای دولتی و شهرداری ها در تملک املاک واقع در طرح
قاضیمحمدرضاگودرزی
محمدکریمی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به خواسته التزام به اعاده حقوق تضییع شده از طریق تامین اعتبار بهای اراضی شهر باستانی جرجانی تحت پلاک ثبتی ۴۸۵۶ از یک اصلی حوزه ثبتی گنبد کاوس به این شرح که سازمان میراث فرهنگی وقتی در سال ۱۳۴۶ شهر تاریخی جرجان را در فهرست آثار ملی ثبت کرده قسمتی از املاک شکات نیز در حریم قرار گرفتند که سازمان نسبت به تملک آنها اقدام نمی کند.طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه ای که به شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۶/۵/۹۰ در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: که قطعه زمین شکات به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ مترمربع در حریم درجه ۲ اثر ملی شهر جرجانی قرار گرفته است که دارای کاربری مزروعی است و خارج از محدوده خدمات شهری است و هیچ گونه طرح عمرانی وجود ندارد که سازمان بخواهد برای آن تملک کند و شکات می توانند به هر صورتی که می خواهد تصرف و بهره برداری نمایند.]مستند قانونی ابرازی از طرف وکیل محترم شکات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۵۷می باشد که در آن قانون تکلیف دستگاه های دولتی و شهرداری ها برای تملک زمانی است که طرح عمرانی وجود داشته باشد که ضرورت آن به تائید عالی ترین مقام هم رسیده باشد. آنچه که بدیهی است ملک موضوع شکایت در هیچ گونه طرح عمرانی واقع نشده است و سازمان میراث فرهنگی بر اساس قوانین مربوطه به ویژه اساسنامه ی آن تنها حریم بناها و محوطه های تاریخی ثبت شده را تعیین می نماید و بر ساخت و ساز نظارت می کند و در هیچ یک از قوانین اشاره نشده است که سازمان مکلف به تملک این گونه بناها و اراضی می باشد. بنابر مراتب پیشگفت شعبه با پذیرش دفاعیات سازمان میراث فرهنگی مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواهان با مشخصات فوق الذکر نسبت به دادنامه شمارۀ ... صادره از شعبه پنجاهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه بمراتب مذکور در گردش کار و دقت در متن و مستندات دادنامه معترض عنه نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه یاد شده را متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده است. و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست. علیهذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته،عینا تایید و ابرام می شود. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گودرزی کریمی