رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیارمدیر در تغییر پست مستخدم

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیارمدیر در تغییر پست مستخدم: تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۶۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۶۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیارمدیر در تغییر پست مستخدم
قاضیسید کاظم موسوی
حبیب اللهمحمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه ۴۲۷-۴۲۲-۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد و نظر به اینکه حسب دفاعیات طرف شکایت تغییر پست شاکی نه تنها باعث کاهش بلکه باعث افزایش حقوق وی نیز گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد. فلذا شکایت را غیر وارد تشخیص مستندا به مواد ۳و ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه طرف شکایت مدعی شده شاکی تنزل پست پیدا نکرده بلکه تغییر پست صورت گرفته که از اختیارات قانونی مدیر بلافصل می باشد و پست اخیر دارای امتیاز ۱۵% سختی کار بیشتر می باشد و از نظر شرایط و مزایای مترتب از حقوق بیشتر برخوردار است که از کپی فیشهای حقوقی دقیقا مشخص است و به گفته شاکی محل خدمت از دهستان به شهرستان و از شهرستان به ستاد جهاد کشاورزی استان تغییر یافته و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر،به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه شماره ..... تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی محمدی