رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت کارمند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت کارمند: هرچند تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین دولت بدون رضایت آنها در زمره مجازات های اداری قلمداد میشود، اما درصورت مصلحت و مقتضیات اداری نیز، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۱۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت کارمند
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی
آزادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ و ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم می باشد و در بند (ه) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، همانطور که خوانده در لایحه دفاعیه اذعان داشته شاکی مرتکب تخلف اداری نگردیده، تا مستوجب مجازات اداری باشد. بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و حکم به ابطال ابلاغیه شماره ... و همچنین لغو نامه ... صادره از ناحیه مدیر کل اداره خوانده صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

هرچند اعمال مجازات تغییر محل جغرافیائی خدمت پس از رسیدگی و صدور حکم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری امکان پذیر است، ولی در ما نحن فیه علت تغییر محل خدمت تجدید نظر خوانده اعمال مجازات و تنبیه اداری نبوده است؛ بلکه به لحاظ مقتضیات اداری تغییر محل جغرافیائی صورت گرفته است و با عنایت به اینکه به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۴۱۲ سال ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدم به لحاظ مصالح و مقتضیات اداری از اختیارات دستگاه اجرائی تلقی شده است. لذا موضوع مشمول بند ه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نبوده و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی