رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی: مدیر دستگاه اجرایی اختیار تنزل پست ثابت سازمانی مستخدم در صورت تنزل مقام یا گروه را ندارد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۵۲
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی
قاضیسید کاظم موسوی
حبیب اللهمحمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه طبق حکم شماره ۲۴۳/۲۱۳۵۰-۸۸/۳/۹شاکی در پست سازمانی معاون مدیر کل دفتر خدمات مودیان ۲ در رسته اداری مالی و رشته شغلی کارشناس امور مالیاتی اشتغال داشته و سپس متعاقب حکم شماره ۲۴/۳۵۱۲۰۳-۸۸/۴/۲۸ و حکم کارگزینی شماره ۲۴۳/۵۶۳۸۹-۱۳۸۸/۶/۱۴ با تاریخ اجرا ۸۸/۵/۵ به سمت معاون اداره امور عمومی در رسته اداری مالی و رشته شغلی کارگزین منصوب شده است و این حکم درهمان زمان صدور مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است و با این حکم از رشته شغلی کارشناس امور مالیاتی و پست معاون مدیر کل دفتر خدمات مودیان به رشته شغلی کارگزین و معاون اداره امور عمومی با توجه به احکام و مدارک پیوست دادخواست تنزل یافته است و طبق رای وحدت رویه شماره ۴۲۲-۴۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیر دستگاه اختیار تنزل پست ثابت سازمانی مستخدم در صورت تنزل مقام یا گروه را ندارد بنابراین شکایت موجه است بااستناد به ماده (۱۱)قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره ۲۴/۳۵۱۲۰۳-۸۸/۴/۲۸ و حکم کارگزینی ۲۴۳/۵۶۳۸۹-۸۸/۶/۱۴ و اختصاص همتراز صادر و اعلام می گردد.این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری - گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

پست مورد تصدی سازمانی تجدیدنظر خوانده ، معاون مدیرکل با رسته اداری مالی و رشته شغلی کارشناس امور مالیاتی بوده که بموجب حکم معترض عنه به شماره ۲۴۳/۵۱۲۰۳- ۸۸/۴/۲۸ به پست معاون اداره عمومی تنزل ومتعاقبا طی احکام کارگزینی ۵۷۱۷۵-۸۸/۶/۲۲ و ۷۱۵۵۴- ۸۸/۱۱/۵ به پست های مشاور معاون عملیاتی ومشاور منصوب وموجب کاهش مزایای وی گردیده است و شکایت وی در شعبه بدوی منجر به صدور حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم معترض عنه شده است علیهذا وبا عنایت به تغییر رسته شغلی بدون رضایت وی و بدون رعایت ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و ، نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر ، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۳۴۶- ۹۴/۲/۲۹ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - محمدی