رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج از خدمت و صدور دستور موقت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج از خدمت و صدور دستور موقت: رأی مشعر بر اخراج از خدمت ، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۸۰۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۸۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج از خدمت و صدور دستور موقت
قاضیمرتضی علی اشراقی
محمدی
علیقلی فرح پور
خلیل زاده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی رأی .. هیأت عالی سپاه مبنی بر اخراج از خدمت] و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین با عدم انطباق موضوع با ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه وضعیت خدمتی شاکی به جهت سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول بشرح مضبوط در پرونده با پیشنهاد فرماندهی بسیج مستضعفین مبنی بر اخراج از خدمت در هیأت عالی انضباطی سپاه مطرح و با رعایت بند چ ماده ۱۱ و ۱۴ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه به معافیت از خدمت وی اتخاذ تصمیم گردیده و توجها به اینکه از سوی شاکی اعتراض موثر و مستدلی که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم نماید بعمل نیامده است، بنابراین ایرادی به اقدامات انجام شده وارد نیست و تخلفی از موازین قانونی ملحوظ و مشهود نمی باشد. در نتیجه شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

خلیل زاده رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به این که اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه وضعیت خدمتی شاکی به جهت سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول بشرح مضبوط در پرونده با پیشنهاد فرماندهی بسیج مستضعفین مبنی بر اخراج از خدمت در هیأت عالی انضباطی سپاه مطرح و با رعایت بند چ ماده ۱۱ و ۱۴ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه به معافیت از خدمت وی اتخاذ تصمیم گردیده و توجها به اینکه از سوی شاکی اعتراض موثر و مستدلی که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم نماید بعمل نیامده است، بنابراین ایرادی به اقدامات انجام شده وارد نیست و تخلفی از موازین قانونی ملحوظ و مشهود نمی باشد. در نتیجه شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

خلیل زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی