رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج ناشی از فرار پرسنل سپاه پاسداران

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج ناشی از فرار پرسنل سپاه پاسداران: هر گاه مدت فرار پرسنل سپاه پاسداران بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت، اخراج شده محسوب می گردند و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج ایشان کان لم یکن خواهد شد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۲۵۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۲۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج ناشی از فرار پرسنل سپاه پاسداران
قاضیمرتضی علی اشراقی
حمیدرضاشریعت فر
خلیل زاده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق نص صریح تبصره ماده ۱۰۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱ هرگاه فرار پرسنل بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج شده محسوب و فقط در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج کان لم یکن می گردد. لکن در قضیه ما نحن فیه شاکی به جهت فرار از خدمت محکومیت کیفری حاصل نموده و مدت فرار ایشان نیز بیش از شش ماه بوده و مجازات قانونی فرار بیش از شش ماه اخراج از خدمت می باشد، که مسئولین امر بر همین اساس مبادرت به اخراج شاکی نموده اند و این اقدام آنان منطبق با مقررات قانونی بوده و از این جهت تخلفی از مقررات صورت نگرفته است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر اعلام میگردد. رای صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

خلیل زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس و مستشار شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی -حمیدرضا شریعت فر