رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند بدون اثبات تخلف

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند بدون اثبات تخلف: از آن جایی که اخراج کارمند، نوعی مجازات است، حکم مزبور بدون اثبات تخلف و صدور حکم قطعی از سوی مراجع ذی صلاح، فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۲۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج کارمند بدون اثبات تخلف
قاضیمحمدرضا دلاوری
حجت سبزواری نژاد
آزادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای شاکی به شرح دادخواست و ضمایم پیوست و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و با ملاحظه پرونده پرسنلی شاکی که جهت بهره برداری قضایی از ناحیه خوانده ارسال گردیده و با مداقه در اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه مورخ...، نظر به اینکه مطابق اظهارات و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان (شاکی) از تاریخ... در اداره مشتکی عنه مشغول به فعالیت تحت عنوان کارمند قراردادی شده و از مورخ... از وضعیت استخدامی قراردادی به کارمند رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می دهد که این موضوع مورد اذعان طرف شکایت نیز قرار گرفته و بعد از گذشت مدتی از فعالیت وی در اداره خوانده، خواهان تقاضای دو ماه مرخصی بدون حقوق نموده، هرچند خوانده در لایحه دفاعیه عنوان نموده، رعایت تشریفات قانونی اعم از موافقت سازمان و در نهایت موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه و همچنین صدور برگ مرخصی انجام نیافته است، ولکن خوانده در نامه شماره... مورخ... خطاب به ریاست هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری جهاد کشاورزی (تصویر پیوست) و همچنین در نامه شماره... مورخ... مدیرکل امور اداری خطاب به رییس پژوهشکده مهندسی، اذعان و اعتراف به استفاده خواهان از مرخصی بدون حقوق داشته که مبین صحت اظهارات شاکی در رابطه با استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت دو ماه با رعایت تشریفات اداری می باشد، در حالی که اگر مدت مرخصی موضوع نامه های فوق الذکر بدون رعایت تشریفات قانونی بود مقامات مربوطه می بایست در گزارش ها، غیبت شاکی را اعلام می داشته اند و نامه شماره ... رییس مرکز ... که از آن به حکم اخراج تلقی شده (تصویر پیوست)، به لحاظ اینکه بدون رعایت مقررات قانونی صادر شده و مورد اعتراض رییس هیأت بدوی رسیدگی کننده به تخلفات اداری نیز واقع شده، خارج از حدود و اختیارات مقام اعلام کننده می باشد و ادعای نمایندگان حقوقی خوانده در جلسه دادرسی مبنی بر اشتغال خواهان در سازمان صنایع دفاع گروه صنایع خودرو و تجهیزات، بدون ارایه دلیل و مدرک، فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه اخراج از کار نوعی مجازات محسوب می گردد و مجازات بدون اثبات تخلف و طرح موضوع در مراجع مربوطه و بدون صدور حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی می باشد، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر و اعلام می گردد و اما در رابطه با آن قسمت از دادخواست مربوط به مطالبه حقوق و مزایای قانونی، نظر به اینکه پرداخت حقوق و مزایا می بایست در ازای کار و اشتغال باشد، لذا در این قسمت، دادخواست محکوم به رد است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و همچنین اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد - دلاوری