رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ادامه خدمت جانبازان فاقد مدرک تحصیلی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ادامه خدمت جانبازان فاقد مدرک تحصیلی: دستگاههای اجرایی تکلیفی برای ادامه خدمت جانبازان شاغل در مشاغل تخصصی که فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند، ندارند.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۹۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعادامه خدمت جانبازان فاقد مدرک تحصیلی
قاضیعلیقلی فرح پور
احمد خضرائی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر باینکه اجرای رأی فوق الاشعار موجب خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع رأی معترض عنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. صدور دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت ملغی الاثر می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه ۱. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ۲. اداره کل بازنشستگی استان تهران موضوع به خواسته: تقاضای ابطال اقدامات مشتکی عنه ردیف اول جهت حکم بازنشستگی اعتراض نسبت به تصمیم به بازنشستگی شاکی]با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و ضمائم پیوست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پرونده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظربه اینکه مطابق مدارک موجود شاکی با سابقه سی سال سابقه و با استناد به ماده ۱۰۳ (بند الف ماده ۱۰۳) از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده و باتوجه به این مطلب که شاکی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را (گواهینامه موقت) پس از صدور حکم بازنشستگی ارائه نموده و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸*) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد که مقرر داشته : دستگاههای اجرایی تکلیفی برای ادامه خدمت جانبازان شاغل در مشاغل تخصصی که فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند، ندارند ; ؛ بنابه مراتب فوق و اینکه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خواندگان مشهود نیست. لذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظربه اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است .

مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

خضرائی - فرحپور

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه ۱. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ۲. اداره کل بازنشستگی استان تهران موضوع به خواسته: تقاضای ابطال اقدامات مشتکی عنه ردیف اول جهت حکم بازنشستگی اعتراض نسبت به تصمیم به بازنشستگی شاکی]با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و ضمائم پیوست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پرونده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظربه اینکه مطابق مدارک موجود شاکی با سابقه سی سال سابقه و با استناد به ماده ۱۰۳ (بند الف ماده ۱۰۳) از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده و باتوجه به این مطلب که شاکی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را (گواهینامه موقت) پس از صدور حکم بازنشستگی ارائه نموده و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸*) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد که مقرر داشته : دستگاههای اجرایی تکلیفی برای ادامه خدمت جانبازان شاغل در مشاغل تخصصی که فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند، ندارند ; ؛ بنابه مراتب فوق و اینکه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خواندگان مشهود نیست. لذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است .

مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

خضرائی - فرحپور