رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگر: کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر از زمان شروع به کار بوده و عدم اختصاص کد کارگاهی، موجبی برای عدم پرداخت حق بیمه نیست.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۶۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگر
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
متین

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی لاهیجان به خواسته اعتراض به رأی شماره ... هیات حل اختلاف کار، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۲ و ۳ قانون کار و بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی از زمان شروع کار کارگری، شرکت مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و ادعای وی مبنی بر نداشتن کد کارگاهی موجبی برای عدم پرداخت حق بیمه کارگر نمی باشد. بنا به مراتب اعتراض خواهان موجه است و رأی معترض عنه مخدوش می باشد، مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری

متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه صرف بیمه شدن شاکی از تاریخی که شرکت کارفرما، کد کارگاهی اخذ نموده، از موجبات قانونی عدم واریز حق بیمه مربوط به دوران اشتغال تجدیدنظر خوانده نمی باشد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور