رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش مدارک صادره از مجتمع های آموزش عالی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش مدارک صادره از مجتمع های آموزش عالی: مدارک صادره از سوی مجتمع های آموزش عالی که فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی می باشند، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و فاقد ارزش علمی و استخدامی می باشد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۷۷۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۷۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارزش مدارک صادره از مجتمع های آموزش عالی
قاضیعلیقلی فرح پور
ذبیح اله واحدی
کریمی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با ملاحظه مستندات طرفین شکایت، با قبول مفاد لوایح دفاعیه طرف های شکایت نظر باینکه دوره معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری که در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران به اجراء درآمده براساس نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار و فارغ التحصیلان دوره آموزشی مذکور صرفا براساس بخشنامه داخلی وزیر صنایع می توانند از مزایای استخدامی آن بهره مند شوند و مدارک صادره از سوی آن مجتمع بلحاظ آنکه فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نبوده و در نتیجه فاقد ارزش علمی و استخدامی است و به عبارت دیگر دوره مذکور برای کسب مهارت بیشتر و بهره مندی از شرائط استخدامی کارکنان می باشد. علیهذا با استفاده از ملاک آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۶ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ و ۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری - کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق مقررات استخدامی دستگاه ... الزامی به اعمال مدارک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت در حکم کارگزینی ندارد. بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی - علیقلی فرح پور