رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان: هرچند مرجع غیرقضایی در صورت ارسال پرونده به صلاحیت آنها مکلف به تبعیت از رأی یوان میباشند، اما ازآنجائیکه سازمان بازرسی کل کشور مرجع صدور رای به معنی و مفهوم قانونی نمی باشد و رسیدگی به دعاوی اداری و صدور رای منصرف از وظایف مرجع یاد شده است، لذا مرجع مزبور تکلیفی به تبعیت از رأی دیوان در این خصوص ندارد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۳۵۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۳۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
قاضیمرتضی عاشوری
حمیدرضاشریعت فر
متولی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض به فرایند و نحوه صدور پروانه احداث بناء و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تأیید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با ا صلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن و جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول بازرسی اعمال می شود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون مذکور به یکی از صور برنامه ای ، فوق العاده ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بناء را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرائی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می نماید. بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور می باشد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

هر چند مراجع غیر قضایی در مواقع صدور قرار عدم صلاحیت مستندا به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مکلف به تبعیت و رسیدگی می باشند و در قانون یاد شده و سایر قوانین مرجع حل اختلاف در صورت حدوث اختلاف فی مابین شعبه دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی پیش بینی نشده است، لکن سازمان بازرسی کل کشور مرجع صدور رای به معنی و مفهوم مندرج در ماده ۴۸ قانون مارالذکر نمی باشد و رسیدگی به دعاوی اداری و صدور رای منصرف از وظایف مرجع یاد شده است و از طرفی قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری از جهت اینکه قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد قطعی محسوب می گردد. بنا به مراتب مذکور با پذیرش اعلام اشتباه بین در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ... نقض می گردد و اما در خصوص خواسته مطروحه مبنی بر ابطال پروانه ساختمانی ملک همجوار، از آنجائیکه شاکی دلیل سمت خود را قرارداد عادی معرفی نموده است که دلیلی به تائید و تنفیذ آن در مراجع قضایی نیز وجود ندارد و از طرفی مراجع قضایی و ادارات مستندا به ماده ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در اموال غیرمنقول کسی را مالک می شناسند که ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک به نام وی ثبت شده است؛ بنابراین به استناد بند ب ماده ۵۳ قانون مزبور قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر