اجرت

از ویکی حقوق

عوضی را که مستأجر در مقابل استعمال منافع به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.[۱]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620300