اخفای عیب

از ویکی حقوق

پوشانیدن عیب هر یک از عوضینی را که به صورت عین معین است؛ اخفای عیب گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80628