ارش از بین‌ بردن عانه

از ویکی حقوق

«عانه» یا pubes در انگلیسی، به نام استخوان شرمگاهی نیز نامیده میشود و یکی از سه قسمت استخوان بی نام در نوزادی است.[۱] در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، ارش تعیین شده است.

دلیل تعیین ارش

در رکب چون دیه مقدری وجود ندارد، باید ارش پرداخت شود، رکب زن مانند عانه برای مرد است و قطع عانه نیز ارش دارد و در این مورد تفاوتی نیست که رکب و عانه به همراه آلت تناسلی یا جدای از آن قطع شود، چون دلیلی وجود ندارد که این دو جزء آلت تناسلی باشند.[۲]

در فقه

در قطع زهار زن که مانند عانه در مرد است، ارش ثابت است،[۳]همچنین به موجب نظر فقهی آیت الله خمینی، رکب زن یعنی محلی که در مردان نامش عانه است، اگر قطع شود، چه به تنهایی چه به ضمیمه فرج و همچنین اگر عانه مردی قطع شود، دیه آن حکومت دارد.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361508
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361504
  3. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3697248
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181244