تصفیه امور ورشکستگی

از ویکی حقوق

برای تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به ورشکستگی اش جمع آوری و طلبکارن او مشخص می شوند. دارایی های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه های قانونی، بین غرماء تقسیم می شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته صورت برداری و مهر و موم می شود و اقدامات تامینی لازم انجام می شود.[۱]

منابع

  1. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320696