تمتع

از ویکی حقوق

تمتع، یعنی اجرا و استیفای حق.[۱]

منابع

  1. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732184