رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمهای

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۱۲/۹۱۰۱۵۸
شماره دادنامه۱۲/۹۱۰۱۵۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۲دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه‏ای
قاضیمهدی لی
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه‏ای: با توجه به اصلاحیه تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ ; و عطف به ماسبق نشدن آن، ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی در موارد پیش از لازمالاجرا شدن این اصلاحیه اعتبار دارد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه برابر مستندات پرونده شاکی آقای (ر .ش .) قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی بوده و مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مبنی بر احتساب ایام خدمت سربازی بدون پرداخت حق بیمه می باشد و ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه مصوب ۲۸/۳/۸۵ با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین تاثیری در آن ندارد و دفاع موثر و موجهی از سوی مشتکی عنه به عمل نیامده لذا شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به احتساب ایام سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی بدون پرداخت حق بیمه و در وجوه دریافتی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

محمدی - مهدی لی