رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنایی بودن حکم تخریب بنای احداثی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۵۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستثنایی بودن حکم تخریب بنای احداثی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنایی بودن حکم تخریب بنای احداثی: پیشگیری شهرداری از وقوع تخلف ساختمانی شایسته تر بوده و اصولا تخریب بنای احداثی نتیجه ای جز هدر دادن نیروی انسانی، مادی و مصالح به کار رفته ندارد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و سوابق امر و همان طوری که در نظریات مشاورین منعکس است، کمیسیون تجدیدنظر دلیلی بر ضرورت تخریب و لغو رأی کمیسیون بدوی درباره جریمه به تخریب اعلام ننموده، به خصوص این که طبق تعرفه شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضاییه، تخریب بنا تجویز نشده و اصولا تخریب بنای احداثی نیز نتیجه ای جز هدر دادن نیروی انسانی و مادی و مصالح به کار رفته ندارد و بهتر این بود که طبق ماده صد قانون شهرداری، مأمورین مربوطه در بدو امر از وقوع تخلف جلوگیری می کردند؛ علی ایحال بنا به علل و جهات مصرحه فوق با پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ (قانون حاکم در زمان)، ضمن نقض دادنامه ۴۲۸۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در کمیسیون تجدیدنظر هم عرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری مهری