عدم تداخل اسباب

از ویکی حقوق

به موجب قاعده عدم تداخل اسباب، تعدد اسباب در جنایت، موجب تعدد مسبب است، به عبارت دیگر، هر جنایتی، قصاص جداگانه ای را در پی دارد، چرا که هر جنایت را باید یک سبب جداگانه در نظر گرفت که برای آن مسببی مفروض است، این مسبب همان مجازات مجزا می باشد. [۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145832