عصبه

از ویکی حقوق

عصبه عبارتند از مردانی که با قاتل، نسبت ابی یا ابوینی دارند.[۱]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729748