ماده 93 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 93 قانون کار: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها،‌در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌ تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱ - کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر‌شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

‌تبصره ۲ - نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

توضیح واژگان

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۴]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۵]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، نحوه تشکیل کمیته ها در کارگاه های کشور را پیش بینی کرده است و این کمیته ها در کارگاه های دارای 25 کارگر و بیشتر با 5 عضو تشکیل می شود که عبارتند از: کارفرما، نماینده کارگران، مدیر فنی، مسؤول حفاظت فنی و مسؤول بهداشت حرفه ای.[۶]

نکات توضیحی

هدف از تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها است.[۷]

رویه های قضایی

رای شماره 206 مورخ 1390/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «نظر به این که مطابق ماده 93 قانون کار به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها در کارگا هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل می شود و تبصره های ذیل ماده مذکور ترکیب کمیته موصوف را بیان و نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته را بر اساس دساتورالعمل های قید شده توسط وزارتخانه های مذکور اعلام داشته است و در ماده 106 همین قانون تصریح شده است که دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و آیین نامه مربوط نیز به شرح مواد فوق تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی حرفه ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای در صنایع بالای 25 نفر شاغل مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرر در مواد فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات صادر شده است به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  4. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  5. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
  6. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193264
  7. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119444
  8. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651776