اجرت المثل

به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.[۱]به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۲]

اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری

اعمال خانه داری همچون شست وشو، پخت و پز و شیر دادن به فرزندان و  همچنین کارهایی که عرفا زوجه نسبت به زوج انجام داده است متعلق اجرت المثل قرار می گیرد و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست.[۳]

استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت

در صورتی که زوجه کارهایی را انجام بدهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار نیز عرفا مستحق دریافت اجرت المثل باشد شرایط مطالبه اجرت المثل محرز می‌باشد و همچنین باید توجه داشت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل توسط زوجه نشان دهنده قصد عدم تبرع وی در انجام امور بوده است.[۴]

رویه قضایی

منابع