حساب جاری

به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند.[۱] در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد. [۲]

مواد مرتبط

منابع

  1. احسان بازوکار. بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3280204
  2. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832512