ابراء

از ویکی حقوق

ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و رضای یک جانبه خواه در برابر عوض باشد خواه نباشد .[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428