اصل یکصد وبیست ونهم قانون اساسی

از ویکی حقوق

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.