خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

از ویکی حقوق

در قانون

ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی جرم خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن تاسیسات است[۱] و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم است.[۲] همچنین ملاک شمول این جرم، آن است که وسایل و تاسیسات مزبور، مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.[۳]علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا عرفا به آن از کار انداختن، اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این جرم دانست، به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که تاسیسات را از حیز انتفاع خارج سازد.[۴] به عنوان عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام مطرح شده است، سوء نیت خاص در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است[۵]

سایر نکات

در صورتی که خرابکاری در تاسیسات مذکور، به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، به موجب تبصره 2 ماده مذکور، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. در این فرض، در شروع به جرم نیز، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاصِ محاربه وجود ندارد.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610420
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676332
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433812
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432160
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432172
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676348