قطع

از ویکی حقوق

معنای لغوی قطع، انکشاف کامل است که آن را مترادف با علم و یقین دانسته‌اند.[۱]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274912