ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق

در صورت عدم رعايت احكام مذكور در ماده (۲) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادركننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام كند. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبي به واحد متخلف اقدام كند. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده ‌روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نكند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد كسب و كارهاي مجازي، توسط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي كه پس از گذشت پانزده‌ روز، مرجع صادركننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه مذكور ابلاغ كند. در اين صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه‌ ها مسئوليت تضامني خواهد داشت. تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد كسب و كار پس از گذشت يك سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد. تبصره ۲- بانك مركزي موظف است درگاهها و پايانه ‌هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود كند.