ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب

از ویکی حقوق

سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند. شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ ها و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌ شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.